Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Zgorzelcu

Informacje dot. Kalendarza Impraz Sportowych na rok szkolny 2018/2019

W związku z tym, że rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019 chciałbym Państwu przedstawić terminarze imprez sportowych, które będzie organizował nasz Ośrodek
oraz Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" Wrocław. Gotowe terminarze są dostępne
w zakładkach. Chciałbym również poinformować, że w tym roku informacje o poszczególnych zawodach sportowych, tzn. komunikaty organizacyjne będą dostępne wyłącznie w systemie SRS.
Uwaga!
• W roku szkolnym 2018/2019 szkoły, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego zobowiązane są najpóźniej do 18.09.2018 roku zgłosić chęć uczestnictwa w zawodach wchodzących w skład Kalendarza Imprez MOS i SZS (szczebel powiatowy, strefowy i wojewódzki) poprzez System SRS na stronie internetowej: srs.szs.pl
• Po zalogowaniu się na nią przez nauczyciela, który koordynuje starty szkoły
w zawodach współzawodnictwa, zaznacza on wszystkie dyscypliny, w których zamierza wystartować szkoła. Zgłoszenie wstępne nie jest oficjalnym zgłoszeniem
do zawodów konkretnego szczebla, świadczy jedynie o chęci uczestnictwa danej szkoły w dyscyplinie. Szkoły, które nie dokonają zgłoszenia wstępnego nie będą informowane o zawodach, a co za tym idzie nie zostaną do nich dopuszczone.
• Zgłoszenie właściwe do zawodów nastąpi dopiero wtedy, gdy nauczyciel w terminie wyznaczonym przez organizatora zawodów na konkretnym szczeblu, wpisze dane reprezentantów szkoły i wygeneruje zgłoszenie szkoły do konkretnej dyscypliny
i rozgrywek. To zgłoszenie, obowiązkowo po podpisaniu przez dyrektora szkoły, przywozi na rozgrywki. Program Systemu Rejestracji Szkół jest intuicyjny
i zapamiętuje dane uczniów, dane szkoły i nauczycieli, tak, że ułatwione jest stworzenie następnych zgłoszeń.
• Każdy uczeń biorący udział w zawodach musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w nich. Zgody zbiera i przechowuje szkoła zgłaszająca się
do rozgrywek. Obowiązuje wzór zamieszczony na www.srs.szs.pl. Informuję,
że uczniowie, którzy nie zostali wpisani w systemie SRS nie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie mają prawa udziału w/w zawodach.
• W rozgrywkach powiatowych we wszystkich dyscyplinach prawo startu mają mistrzowie gmin z powiatu zgorzeleckiego. Jednocześnie organizator zapewnia sobie możliwość dopuszczenia do poszczególnych rozgrywek większą ilość zespołów.